Pomoc dla Ukrainy: Przydatne zwroty w gabinecie – Довідка для України: Корисні фрази в офісі

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Wyślij emailem
Wydrukuj

PACJENT – SPECJALISTA

ПАЦІЄНТ – СПЕЦІАЛІСТ

🇵🇱 Polski (польський)🇺🇦 український (Ukraiński)
Chciałbym się umówić na wizytę.Я хотів би записатися на прийом. (Ja chotiw by zapysatysja na pryjom)
Chciałbym zbadać wzrok.Я хотів би перевірити зір. (Ja chotiw by perewiryty zir)
Ostatni raz badałem wzrok rok temu.Востаннє я перевіряв зір рік тому. (Wostannje ja perewirjaw zir rik tomu)
Nigdy nie nosiłem okularów.Я ніколи не носив окулярів. (Ja nikoly ne nosyw okulariw)
Noszę okulary progresywne.Я ношу прогресивні окуляри. (Ja noszu prohresywni okulary)
Dużo pracuję przy komputerze.Я багато працюю за комп’ютером. (Ja bahato pracjuju za kompiuterom)
Wieczorem mam problemy z jakością widzenia.Увечері у мене проблеми з якістю зору. (Uweczeri u mene problemy z jakistiu zoru)
Widzę podwójnie.Мені двоїться. (Meni dwoicja)
Nie widzę z daleka.Я не бачу здалеку. (Ja ne baczu zdaleku)
Moje dziecko nie widzi liter na tablicy
w klasie.
Моя дитина не бачить букв на дошці
в класі. (Moja dytyna ne baczyt bukw na doszcji)
Oczy mnie bolą, pieką i czasami bardzo łzawią.Очі болять, печуть і іноді сильно сльозяться. (Oczi bolat, peczut I inodi sylno slozacja)
Czuję dyskomfort po dłuższej pracy przy komputerze.Відчуваю дискомфорт після тривалоїроботи за комп’ютером. (Widczuwaju dyskomfort pisla trywaloi roboty za kompiuterom)
Nie mogę prowadzić samochodu po zmroku.Я не можу вести автомобіть після настання темряви. (Ja ne możu westy awtomobil pisla nastania temriawy)
Nie widzę tej litery (cyfry).Я не бачу цієї літери (цифри). (Ja ne baczu cjei litery)
Nie mogę przeczytać tego rzędu cyfr.Я не можу прочитати цей ряд чисел. (Ja ne możu proczytaty cjei riad czysel)
Na czerwonym / zielonym polu widzę wyraźniej.Я бачу чіткіше на червоному/зеленому полі. (Ja baczu czitkisze na czerwonomu/zelenomu poli)
Skończyły mi się leki, potrzebuję nowej recepty.У мене закінчилися ліки, мені потрібен новий рецепт. (U mene zakinczylysja liky, meni potriben nowyj recept)
Czuję, że mam coś pod powieką.Я відчуваю, що маю щось під повікою. (Ja widczujwaju, szczo maju szczos pid powikoju)
Coraz słabiej widzę w obecnych okularach.У теперішніх окулярах я щораз бачу гірше. (U teperisznich okularach ja szczoraz baczu hirsze)
Czuję, że mój wzrok się pogorszył.Я відчуваю, що мій зір погіршився. (Ja widczuwaju, szczo mij zir pohirszujecja)
Żeby coś przeczytać, muszę odsunąć tekst.Щоб щось прочитати, я повинен відсунути текст. (Szczob szos proczytaty, ja powynen widsunuty tekst)
Czasami widzę migające plamki przed oczami.Іноді я бачу перед очима миготливі плями. (Inodi ja baczu pered oczyma myhotlywi plamy)
Mam wrażenie, że widzę ciemne pływające plamy.У мене таке враження, що я бачу темні плаваючі плями. (U mene take wrażenia, szczo ja baczu temni plawajuczi plamy)
Chciałbym umówić wizytę kontrolną.Я хотів би домовитися про контрольний візит. (Ja chotiw by domowytysja pro kontrolnyj wizyt)
Chciałbym umówić termin zabiegu.Я хотів би записатися на процедуру. (Ja chotiw by zapysatysja na proceduru)
Soczewki kontaktowe noszę od kilku lat.Я ношу контактні лінзи вже кілька років. (Ja noszu kontaktni linzy wże kilka rokiw)
Śpię w soczewkach kontaktowych.Я сплю в контактних лінзах. (Ja splu w kontaktnych linzach)
Moje oczy rano są bardzo suche.Вранці мої очі дуже сухі. (Wrancji moi oczi duże suchi)
Członek mojej rodziny miał jaskrę.Член моєї родини хворів на глаукому. (Czlen mojei rodyny chworiw na hraukomu)
Moje dziecko miało zaćmę wrodzoną.У моєї дитини була вроджена катаракта. (U mojei dytyny bula wrodżena katarakta)
Jakie ćwiczenia na wzrok powinienem wykonywać?Які вправи для очей я повинен робити? (Jaki wprawy dla oczej ja powynen robyty?)
Jak często powinienem badać wzrok?Як часто мені потрібно перевіряти зір? (Jak czasto meni potribno perewirjaty zir?)
Czuję piasek w oku.Я відчуваю пісок в оці. (Ja widczuwaju pisok w ocji)
Wieczorem widzę niewyraźnie.Увечері бачу невиразно. (Uweczeri baczu newyrazno)
Mogę przeczytać te litery, ale są trochę zamazane.Я можу прочитати ці літери, але вони трохи розмиті. (Ja możu proczytaty cji litery, ale wony trochy rozmyti)
Chciałbym/chciałabym skonsultować wyniki moich badań.Я хотів би сконсультувати результати моїх аналізів. (Ja chotiw by skonsultuwaty rezultaty moich analiziw).
Nie mogę nic przeczytać w słabym świetle.Я нічого не можу прочитати при слабкому освітленні. (Ja niczoho ne możu proczytaty pry slabkomu oswitlenni)
Czy są jakieś inne możliwości?Чи є якісь інші варіанти? (Czy je jakis insi warianty?)
Kiedy dłużej noszę okulary, mam bóle głowy.Коли я ношу окуляри довше, у мене болить голова. (Koly ja noszu okulary dowsze, u mene bolyt holowa)
Litery wyglądają podobnie, ale teraz jest mi wygodniej.Літери виглядають подібно, але тепер мені зручніше. (Litery wyhladajut podibno, ale teper meni zrucznisze)

SPECJALISTA – PACJENT

СПЕЦІАЛІСТ – ПАЦІЄНТ

🇵🇱 Polski (польський)🇺🇦 український (Ukraiński)
Dzień dobry.Доброго дня. (Dobroho dnia)
Proszę usiąść na fotelu.Будь ласка, сядьте на стілець. (Bud laska, sjadte na stilec)
Czy masz ze sobą jakiekolwiek poprzednie wyniki badan?Чи Ви маєте з собою які-небудь попередні результати тестів? (Czy Wy majete z soboju jaki-nebud poperedni rezultaty testiw?)
Proszę przeczytać pierwszy rząd liter.Прочитайте, будь ласка, перший рядок букв. (Proczytajte, bud laska, perszyj rjadok bukw)
Proszę przeczytać ostatni rząd liter.Прочитайте, будь ласка, останній рядок букв. (Proczytajne, bud laska, ostannij rjadok bukw)
Zabieg jest całkowicie bezbolesny.Процедура є абсолютно безболісна. (Procedura je absolutno bezbolisna)
Teraz podam krople do oczu.Зараз я дам Вам краплі для очей. (Zaraz ja dam Wam krapli dla oczej)
Proszę położyć brodę na podbródku i oprzeć czoło w tym miejscu.Будь ласка, покладіть підборіддя на опору і підіпріть чоло в цьому місці. (Bud laska, pokladit pidboridja na oporu i pidiprit czoło w cjomu miscji)
Proszę popatrzeć na wyświetlany obrazek.Будь ласка, подивіться на показане зображення. (Bud laska, podywicja na pokazane zobrażenia)
Proszę nie mrugać.Будь ласка, не моргайте. (Bud laska, nemorgajte)
Czy mogę zobaczyć pani/pana dotychczasowe okulary?Чи можу я побачити Ваші нинішні окуляри? (Czy możu ja pobaczyty Wasi nyniszni okulary?)
Czy do tej pory nosiła pani/ nosił pan jakieś okulary?Чи Ви коли-небудь носили будь-які окуляри? (Czy Wy koly-nebud nosyly bud-jaki okulary?)
Czy używa pani/pan soczewek kontaktowych?Чи Ви використовуєте контактні лінзи? (Czy Wy wykorystowujete kontaktni linzy?)
Proszę zdjąć swoje soczewki kontaktowe.Будь ласка, зніміть контактні лінзи. (Bud laska, znimit kontaktni linzy)
Proszę umyć ręce.Будь ласка, вимийте руки. (Bud laska, wymyjte ruky)
Jak się pan/pani nazywa?Як Вас звати? (Jak Was zwaty?)
Czy jakość widzenia pogorszyła się w ostatnim czasie?Чи погіршилася останнім часом якість зору? (Czy pohirszylasja ostannim czasom jakist zoru?)
Czy ktoś w rodzinie chorował na jaskrę?Чи хтось із Вашої родини хворів на глаукому? (Czy chtos iz Waszoi rodyny chworiw na glaukomu?)
Czy choruje pani/pan przewlekle?Чи у Вас є хронічні захворювання? (Czy u Was je chroniczni zachworiuwania?)
Czy przyjmuje pani/pan jakieś leki?Чи Ви приймаєте якісь ліки? (Czy Wy pryjmajete jakis liky?)
Proszę zasłonić prawe / lewe oko.Будь ласка, прикрийте праве/ліве око. (Bud laska, prykryjte prawe/liwe oko)
Ta oprawa okularowa pasuje do kształtu pani/pana twarzy.Ця оправа для окулярів підходить до форми Вашого обличчя. (Cja oprawa dla okulariw pidhodyt do formy Waszoho oblycza)
Okulary będą gotowe do odbioru za dwa dni.Ви можете забрати окуляри через два дні. (Wy możete zabraty okulary czerez dwa dni)
Proszę ocenić komfort widzenia.Скажіть, будь ласка, чи Вам зручно дивитися? (Skażit, bud laska, czy Wam zruczno dywytysja?)
Powłoka antyrefleksyjna zapewnia łatwe czyszczenie.Антивідблискове покриття забезпечує легке очищення. (Antywidblyskowe pokrytia zabezpeczuje lehke oczyszczenia)
Podam teraz krople rozszerzające źrenice.Зараз я дам Вам краплі, що розширюють зіницю. (Zaraz ja dam Wam krapli, szczo rozszyriujut zinycju)
Po podaniu kropli, przez kilka godzin, jakość widzenia będzie osłabiona, ale to minie.Після прийому крапель протягом кількох годин у Вас погіршиться зір, але це пройде. (Pislja pryjomu krapel protiahom kilkoch hodyn u Was pohirszycja zir, ale cje projde)
Zmierzę teraz panu/pani ciśnienie wewnątrzgałkowe.Зараз я вимірю Ваш внутрішньоочний тиск. (Zaraz ja wymirjaju Wasz wnutrisznioocznyj tysk)
Proszę nacisnąć przycisk, kiedy w polu widzenia zobaczy pan/pani świecący punkt.Будь ласка, натисніть кнопку, коли ви побачите сяючу точку у Вашому полі зору. (Bud laska, natysnit knopku, koly wy pobaczyte sjajuczu toczku u Waszomu poli zoru)
To badanie jest (całkowicie) bezbolesne.Ця процедура є (абсолютно) безболісна. (Cja procedura je (absolutno) bezbolisna)
Proszę umówić się na wizytę kontrolną za 2 tygodnie / za miesiąc.Будь ласка, запишіться на контрольний прийом через 2 тижні/місяць. (Bud laska, zapysicja na kontrolnyj pryjom czerez dwa tyżni/misjac)
Czy może pan / pani opisać objawy?Чи можете Ви описати симптоми? (Czy możete Wy opysaty symptomy?)
Od kiedy występują objawy?Відколи виникають симптоми? (Widkoly wynykajut symptomy?)
Soczewki okularowe czyścimy ściereczkami z mikrofibry.Очищаємо лінзи серветками з мікрофібри. (Oczyszczajemo linzy serwetkamy z mikrofibry)
Ma pan / pani zaćmę.У Вас катаракта. (U Was katarakta)
Podejrzewam jaskrę.Є підозри на глаукому. (Je pidozry na glaukomu)
Proszę wodzić wzrokiem za długopisem (latarką), ale go nie dotykać.Будь ласка, стежте за ручкою (ліхтариком) очима, але не торкайтеся її. (Bud laska, steżte za ruczkoju (lichtarykom) oczyma, ale ne torkajtesja ii).
Proszę przeczytać na głos litery.Будь ласка, прочитайте літери вголос. (Bud laska, proczytajte litery wholos)
Zalecam zmianę typu soczewek kontaktowych.Рекомендую змінити тип контактних лінз. (Rekomenduju zminyty typ kontaktnych linz)
Pana/pani oczy są podrażnione przez ciało obce.Ваші очі подразнені стороннім тілом. (Wasi oczi podrażneni storonnim tilom)
Proszę spróbować zmienić płyn do pielęgnacji soczewek.Будь ласка, спробуйте змінити розчин для догляду за лінзами. (Bud laska, sprobujte zminyty rozczyn dla dohladu za linzamy)
Czy miał pan/pani ostatnio uraz oka.У Вас нещодавно була травма ока? (U Was neszczodawno bula trawma oka?)
Czy teraz jest lepiej, gorzej, czy nie ma różnicy?Чи зараз є краще, гірше, чи немає різниці? (Czy zaraz je kraszcze, hirsze czy nemaje riznycji?)
Pokażę panu/pani jak należy to robić.Я покажу Вам як це зробити. (Ja pokażu Wam jak cje zrobyty)
Proszę powtarzać to ćwiczenie w domu trzy razy dziennie po pięć minut.Повторюйте цю вправу вдома тричі на день по п’ять хвилин. (Powrorjujte cju wprawu wdoma tryczi na den po pjat chwylyn)
Trzeba wymienić soczewki kontaktowe na nowe.Контактні лінзи необхідно замінити на нові. (Kontaktni linzy neobchidno zminyty na nowi)
Czy dziecko było wcześniakiem?Чи дитина була недоношеною? (Czy dytyna bula nedonoszenoju?)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *